Wet Verkoop op Afstand

Op 1 februari 2001 is de wet Verkoop op Afstand in werking getreden. Deze wet is een implementatie van de Europese regelgeving en beoogt een stroomlijning van de Europese interne markt en een betere bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten.
Informatieplicht leverancier
De leverancier moet, voordat de koop wordt gesloten, de volgende informatie verstrekken:

 • de identiteit van de leverancier: naam, adres en e-mailadres en/of telefoonnummer
 • de belangrijkste kenmerken van het goed of de dienst;
 • de prijs;
 • de wijze van betaling en van levering;
 • de eventuele leveringskosten;
 • de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs;
 • het recht van de consument om de overeenkomst binnen een bedenktijd te beëindigen;
 • de minimumduur van de overeenkomst wanneer het gaat om duurzame of periodieke dienstverlening of productlevering. Uiterlijk bij de levering dient deze informatie schriftelijk te worden bevestigd aan de koper, op een duurzame gegevensdrager. Naast voorgenoemde informatie moet de leverancier ook de volgende informatie verstrekken:
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
 • het bezoekadres van de vestiging van de leverancier waar de consument met zijn klachten terecht kan;
 • after sales service en garantie;
 • de voorwaarden voor de ontbinding van de overeenkomst, indien deze van onbepaalde duur is of een duur heeft van meer dan een jaar.

Herroepingrecht consument

Een van de belangrijkste bepalingen in de nieuwe wet is het herroepingsrecht van de consument. Omdat de consument vooraf geen mogelijkheid heeft een goed te zien of te testen, acht de wetgever het noodzakelijk de consument een ‘bedenktijd’ van zeven werkdagen te gunnen waarbinnen deze het goed zonder opgaaf van redenen kan retourneren, of in het geval van een dienst, de overeenkomst kan ontbinden. het is de leverancier verboden hiervoor kosten in rekening te brengen anders dan de verzendkosten. De termijn van zeven werkdagen begint te lopen vanaf het moment dat het goed geleverd is, of in geval van dienstverlening, bij het sluiten van de overeenkomst. Als de leverancier niet heeft voldaan aan de eerder genoemde informatieplicht, dan geldt een periode van drie maanden waarbinnen de consument het goed kan retourneren. Tussentijds kan de leverancier het defect in de informatievoorziening repareren. Vanaf het moment dat de reparatie kenbaar is gemaakt aan de consument, begint de periode van zeven werkdagen weer te lopen.
Voor bepaalde goederen en diensten geldt het herroepingsrecht niet, het moet dan gaan om:

diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen;
goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;
goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of die snel kunnen bederven of verouderen;
audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen.

Overige bepalingen

Naast deze verplichtingen en rechten zijn in de wet Verkoop op Afstand ook nog bepalingen opgenomen die betrekking hebben op fraude met betaalkaarten en direct marketing. Zie hiervoor www.justitie.nl

Uitzonderingen

Algemene voorwaarden

×